زغال های صنعتی (کربن براش): (Industrial Charcoal)

زغال های صنعتی (کربن براش): (Industrial Charcoal)

کربن براش دسته های از سیم های نازک مسی هستند که در صنعت مهندسی برق استفاده می شود که از گرافیت و کربن تشکیل شده اند. کربن براش ها از چندین دهه پیش توسعه یافته اند و از اجزای ضروری برای ماشین های الکتریکی در عصر میکرو الکترونیک هستند.

زغال های صنعتی را می توان به پنج گروه اصلی تقسیم کرد:

  1. براش الکتروگرافیتی
  2. براش گرافیت فلزی
  3. براش پیوند شده با رزین
  4. براش گرافیت کربن
  5. براش گرافیتی

تراش و برش زغال های صنعتی با توجه به کارکرد، محل نصب و نیاز مشتری صورت می گیرد.