پارامترهای موثر در طراحی مبدل‌های حرارتی

طراحی مبدل های حرارتی

در طراحی مبدل های حرارتی چند مرحله  برای رسیدن به نتیجه مطلوب طی شود:

تعیین مشخصات طراحی مبدل

مهم ترین مرحله در طراحی مبدل حرارتی تعیین اطلاعات کلی شامل  شرایط کاری و محیطی مبدل است ، از جمله تعیین ماهیت سیالات و ویژگی های شیمیایی آنها، فشارها، محل جغرافیایی که مبدل درآن قرار می گیرد، آرایش جریان ها ( همسو، ناهمسو و متقاطع)، محدودیت های کاری، دمای سیالات ورودی و دمای مورد نیاز سیال خروجی ، هزینه، تعیین تکنولوژی قابل استفاده و … . و در نهایت انتخاب نوع مبدل حرارتی مناسب (مبدل حرارتی صفحه ای، پوسته لوله، لوله ای) و تعیین جنس قطعات انجام می شود.ادامه مطلب